Friday, June 1, 2012

Kaedah Mengajar

Rancangan Pengajaran (RP)
 • Harian
 • Mingguan
 • Tahunan
Sukatan Pelajaran
 • Satu rancangan pelajaran berkaitan dengan sesuatu mata pelajaran
 • Disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), kini dikenali sebagai Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)
 • Mengandungi
 1. Unit pembelajaran
 2. Kemahiran yang disusun mengikut tahap
 3. Objektif-objektif pembelajaran
 • Untuk menyediakan RP guru harus membaca dan mentafsir perkara-perkara berikut
 1. Hasil pembelajaran
 2. Unit pembelajaran - topik yang diajar
 3. Kemahiran
 4. Strategi - Konstektual, 'Mastery Learning'
 5. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) - apa yang berlaku dalam tempoh pengajaran
 6. Bahan/sumber - BBM-keratan akhbar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...