Monday, January 2, 2012

Final Semester 2 2010/2011

Konsep gerak kerja kokurikulum
 • gerak kerja kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan ia merupakan lanjutan daripada pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar di dalam bilik darjah.
 • kegiatan ini diwajibkan kepada semua pelajar bagi memastikan setiap pelajar diberi peluang sepenuhnya untuk mengembangkan bakat dan kebolehan bagi melahirkan warganegara yang seimbang dari segi JERIS.

Objektif kokurikulum
 • melahirkan warga sekolah yang berketerampilan dan berdaya junag tinggi.
 • membudayakan sukan sebagai amalan seharian dalam kehidupan murid-murid.
 • membentuk disiplin murid dalam aktiviti kokurikulum yang disertai.
 • melahirkan murid yang sihat dari aspek fizikal dan mental, serta membantu perkembangan jasmani, rohani, dan emosi yang seimbang.
 • melahirkan murid yang aktif dalam bidang kokurikulum dan mempunyai sifat kepimpinan.

Strategi pelaksanaan
 • memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.
 • menambah bilangan pasukan badan beruniform, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan.
 • melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai untuk tujuan pemupukan perpaduan.
 • melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat.
 • merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan 
 • menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid

Peranan guru penasihat gerak kerja kokurikulum akademik di sekolah
 • memberi panduan, nasihat, bimbingan dan sebagainya kepada jawatankuasa dalam aspek pentadbiran dan melaksanakan aktiviti.
 • menghadiri dan memberi nasihat dalam mesyuarat agung dan mesyuarat jawatankuasa
 • menjadi pengantara antara pentadbir sekolah dengan murid
 • berperanan aktif memberi tunjuk ajar dan latihan kepada ahli.

Aspek penilaian dalam sesuatu aktiviti kokurikulum
 • kehadiran
 • pencapaian
 • penglibatan
 • jawatan disandang

Perkara yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti gerak kerja kokurikulum
 • senarai semak berlandaskan aktiviti yang dilaksanakan, contohnya sukan tahunan sekolah
 • taklimat kepada peserta
 • senaraikan bidang tugas bagi setiap jawatankuasa.

 • Langkah-langkah keselamatan yang pihak penganjur perlu lakukan semasa sesuatu aktiviti gerak kerja kokurikulum dijalankan
 • memastikan tempat dan peralatan aktiviti/pertandingan selamat digunakan oleh peserta dan para pegawainya.
 • memberi taklimat kepada peserta mengenai acara, syarat pertandingan atau aktiviti dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil tindakan oleh setiap peserta.
 • mengawasi dan memantau pelaksanaan aktiviti
 • mamastikan semua peserta melapor diri kepada pengurus peserta.

Jenis-jenis kepimpinan
 • demokratik
 • autokratik
 • lepas-bebas(laizssez-faire)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...