Thursday, January 19, 2012

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF JEAN PIAGET

Jean Piaget
 • Dilahirkan pada 9 Ogos 1896, Switzerland.
 • Merupakan ahli psikologi dalam bidang pendidikan.
 • Memberi tumpuan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak.
 • Meninggal dunia pada tahun 1980
Asimilasi
 • Seseorang mengintegrasikan sesuatu persepsi atau stimulasi ke dalam tingkah laku.
 • Asimilasi tidak menghasilkan perubahan skemata tetapi ianya mempengaruhi terhadap pertumbuhan skemata.
Akomodasi
 • Penciptaan skemata baru
 • Asimilasi dan akomodasi saling memerlukan di antara satu sama lain untuk membolehkan seseorang individu menyesuaikan dirinya dengan baik.
 • Proses ini perlu bagi pertumbuhan dan perkembangan kognitif.
Tahap Perkembangan
 1. Deria motor (0-2 tahun)
 2. Pra-operasi (2-7 tahun)
 3. Operasi konkrit (7-12 tahun)
 4. Operasi formal (12 tahun ke atas)
Deria Motor
 • Tahap perkembangan awal kognitif kanak-kanak.
 • Pada peringkat ini, mereka mula mengenal keadaan sekeliling dengan menggunakan deria dan gerak balasnya.
 • Mereka tidak boleh berfikir tetapi boleh mengetahui benda yang wujud di persekitarannya.
Pra-operasi
 • Mereka mula mampu menggunkan bahasa yang mudah dan simbol untuk menggambarkan sesuatu.
 • Pada tahap ini, mereka tidak mampu lagi untuk berfikir mahupun membuat perbandingan.
 • Pemikiran mereka dikatakan terbatas kerana dipengaruhi oleh persekitaran semata-mata.
Operasi Konkrit
 • Pada peringkat ini, mereka mula dapat kenalpasti ciri-ciri bagi sesuatu objek dan boleh mengklasifikasikannya.
Operasi Formal
 • Mereka telah memasuki peringkat pemikiran abstrak.
 • Dikatakan mereka boleh berfikir serta membuat keputusan dengan sendirinya.
 • Malah boleh mengaitkan simbol-simbol matematik dalam menyelesaikan masalah secara logik.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...