Monday, January 2, 2012

Revision

Konsep gerak kerja kokurikulum
 • Sebahagian daripada kurikulum sekolah dan ia merupakan lanjutan daripada pengetahuan yang diperoleh oleh pelajar di dalam bilik darjah.
 • Kegiatan ini diwajibkan kepada semua pelajar bagi memastikan setiap pelajar diberi peluang sepenuhnya mengembangkan bekat dan kebolehan bagi melahirkan warganegara yang seimbang dari segi JERIS.

Falsafah kokurikulum
Gerak kerja kokurikulum diasaskan atas dasar kepercayaan bahawa:
 • Semua  yang murid mempunyai bakat dan minat yang boleh dimajukan.
 • semua murid harus mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental (intelek) dengan perkembangan sosial, jasmani, dan rohani.
 • sekolah bertanggungjawab melahirkan murid untuk keperluan masyarakat.
 • Masyarakat juga bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid.

Tanggungjawab dan peranan penyelaras kokurikulum (persatuan/kelab/badan beruniform)
 • mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan beruniform
 • menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat
 • memastikan setiap persatuan/kelab mempunyai peraturan/perlembagaan masing-masing
 • memastikan mesyuarat agung tahunan dijalankan setiap tahun.
 • memastikan papan kenyataan persatuan/kelab digunakan,dihias dan maklumatnya dikemaskini
 • membuat laporan tahunan dan buku aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah.
Peranan sebagai guru kokurikulum
 • bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada pelajar.
 • bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli
 • merancang aktiviti yang bermanfaat
 • memantau pelajar dan memastikan aspek keselamatan dipatuhi
 • mencatat kehadiran pelajar.
Pembelian peralatan
1. Objektif pembelian
 • memastikan perolehan bekalan barangan atau perkhidmatan dilaksanakan dengan betul dari segi mutu, kualiti, masa, sumber,harga dan tempat penyimpanan berdasarkan peraturan yang ada untuk mengelakkan daripada tindakan surcaj.

2. Pengurusan pembelian
perancangan - dilihat dari aspek peruntukan, kualiti, barang, faedah, keputusan mesyuarat dan mendapat kelulusan daripada pihak tertentu.

peraturan pembelian - menentukan keperluan yang hendak dibeli
 • permintaan bertulis daripada jawatankuasa atau ahli
 • keputusan mesyuarat jawatankuasa.

- menentukan peruntukan (mencukupi atau sebaliknya)
- menentukan jumlah barang yang diperlukan dalam tempoh sebulan atau dalam masa tertentu.
- mengelakkan pembelian barang yang berlebihan dan mengakibatkan pembaziran dan penggunaan ruang stor

Kaitan JERIS dengan kokurikulum
Jasmani
 • membina kesihatan dan kesejahteraan diri
 • membina daya ketahanan diri atau kemantapan diri
 • membina jati diri
 • disiplin 
Emosi
 •  mengurangkan tekanan
 •  seimbangkan emosi dalaman dan luaran
 • peka dengan keadaan sekililing dengan mengambilkira aspek emosi dan perasaan orang disekeliling
Rohani
 • memupuk sifat tanggungjawab jujur dan ikhlas
 • dapat kawal dari melakukan perkara negatif
 • mengawal tingkah laku dan batas pergaulan

Intelek
 • menambah pengetahuan baru
 • meningkatkan kreativiti dan inovasi
 • mengasah bakat dan teknik berfikirmembolehkan pelajar membuat keputusan dengan cepat
Sosial
 • membentuk pengalaman
 • memupuk kerjasama 
 • meningkatkan kemahiran komunikasi dan interpersonal
 • meningkatkan keyakinan diri

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...